Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Jiné informace

NA TÉTO STRÁNCE NALEZNETE AKTUÁLNÍ INFORMACE


JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2020

náklady_2020Výnosy_2020


INFORMACE OHLEDNĚ  OPATŘENÍ

V SOUVISLOSTI ŠÍŘENÍM EPIDEMIE KORONAVIRU
(epidemie koronaviru SARS-CoV-2)

VV FAČR UKONČIL AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.

 • Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Pokud dojde ze strany LFA k dohrání profesionálních soutěží, bude zachována směrem k ČFL a MSFL, prostupnost týmů.
 • Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
 • Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.
 • Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
 • Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
 • Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
 • Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

Více na www.fotbal.cz


ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ SPORTOVNÍCH SPOLKŮ

V pátek 1. února 2019 se změnily podmínky úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru. Toto pojištění platí pro celé sportovní prostředí.

Úrazové pojištění členů sportovních spolků je od 1. 2. 2019 sjednáno na základě Pojistné smlouvy č. 1310001770 u Pojišťovny VZP, a.s. Pojištěnými osobami jsou členové sportovních spolků sdružených v České unii sportu, Českém olympijském výboru a České obci sokolské, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

Rozsah pojištění a formuláře naleznete na jednotlivých odkazech přímo zde.

Oznámení škodní události

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím formulářů, které je možno stáhnout z webu Sokol Kolovraty nebo vyžádat u správce areálu:

 • Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 • Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
  • doklad o pracovní neschopnosti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

Hlášení škodních událostí zasílejte:

 1. emailem s naskenovanými dokumenty na e-mailovou adresu: udalosti@pvzp.cz, nebo
 2. doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s. Odbor likvidace pojistných událostí Ke Štvanici 656/3 186 00  Praha 8 – Karlín

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí můžete směřovat na Klientskou linku Pojišťovny VZP, a.s.:

Tel.: + 420 233 006 311 (po-čt 9:00-17:00 hod., pá 9:00-16:00 hod., kontaktní osobu pro hlášení škodních událostí je paní Martina Hovorková) E-mail: info@pvzp.cz


Přeregistrace členů spolku a hráčů

S ohledem na nabytí účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude u Sokol Kolovraty, z.s. provedena přeregistrace všech členů spolku a všech hráčů.

Na základě schválené Politiky zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany (odkaz ZDE)  bude provedena přeregistrace členů spolku a hráčů FA ČR v evidenci spolku.

S ohledem na zvláštní ochranu osobních údajů nezletilých (děti do dovršení věku 15 let) je nutný jednoznačný souhlas zákonného zástupce.

Postup podání přihlášky:

 1. ELEKTRONICKY (podmíněno zaručeným elektronickým podpisem)
  – stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře),
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – podepište soubor svým elektronickým podpisem,
  – odešlete na e-mailovou adresu: mizolo@seznam.cz
 2. V LISTINNÉ PODOBĚ
  –  stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře) nebo si
  přihlášku odeberte v sídle spolku,
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – přihlášku vytiskněte a podepište,
  – vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do sídla spolku (osobně nebo prostřednictvím pošty).

Případné dotazy odpoví:

Milan Zolich
tel: 725962675
e-mail: mizolo@seznam.cz

Soubory ke stažení:
PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU

PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU – NEZLETILÝ

Vzor vyplnění přihlášky:  Člen spolku                Člen spolku – nezletilý

 


 

Jak jsme hospodařili v roce 2020

 

 

Sokol Kolovraty || Login