Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Jiné informace

NA TÉTO STRÁNCE NALEZNETE AKTUÁLNÍ INFORMACE


PROJEKT SOKOLA KOLOVRATY

participativní rozpočet Městské části Praha – Kolovraty

V letošním roce se Sokol Kolovraty zúčastní s návrhem projektu „soutěže“ participativní rozpočet pro rok 2019. V internetovém hlasování se náš projekt bude ucházet o hlasy kolovratských a lipanských občanů starších 15ti let.

Na odkazu níže je vysvětlen princip „soutěže“ a budou tam také představené jednotlivé projekty.

http://www.kolovraty.cz/participativni-rozpocet-2019/ms-2994/p1=2994

Náš projekt je zaměřen na investici do šaten přípravek. Jedná se o volně stojící budovu z buněk za brankou a tímto projektem chceme sehnat prostředky na její nutnou rekonstrukci. Budova slouží jako šatna pro naše nejmenší fotbalisty a fotbalistky a plánujeme také, abychom v ní mohli skladovat pomůcky pro tyto kategorie a vytvořit nejnutnější zázemí pro jejich trenéry.

Přípravkami nám prošlo za posledních patnáct let ohromné množství dětí a věříme, že i další ročníky dětí, ale i rodiče a trenéři ocení prostředí, které bude bezpečné a funkční.

Náš projekt by měl mít přidělené číslo 10, pro fotbal je to takové „magické“ číslo. Pokud budete chtít pomoct jej prosadit, najděte si jej na výše uvedeném odkazu a podpořte jej svým hlasem.

HLASOVÁNÍ :  https://prahakolovraty.cz/voting/PB2019


JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2018

Výnosy_2018

náklady_2018


ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ SPORTOVNÍCH SPOLKŮ

V pátek 1. února 2019 se změnily podmínky úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru. Toto pojištění platí pro celé sportovní prostředí.

Úrazové pojištění členů sportovních spolků je od 1. 2. 2019 sjednáno na základě Pojistné smlouvy č. 1310001770 u Pojišťovny VZP, a.s. Pojištěnými osobami jsou členové sportovních spolků sdružených v České unii sportu, Českém olympijském výboru a České obci sokolské, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

Rozsah pojištění a formuláře naleznete na jednotlivých odkazech přímo zde.

Oznámení škodní události

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím formulářů, které je možno stáhnout z webu Sokol Kolovraty nebo vyžádat u správce areálu:

 • Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 • Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:
  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
  • doklad o pracovní neschopnosti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

Hlášení škodních událostí zasílejte:

 1. emailem s naskenovanými dokumenty na e-mailovou adresu: udalosti@pvzp.cz, nebo
 2. doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s. Odbor likvidace pojistných událostí Ke Štvanici 656/3 186 00  Praha 8 – Karlín

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí můžete směřovat na Klientskou linku Pojišťovny VZP, a.s.:

Tel.: + 420 233 006 311 (po-čt 9:00-17:00 hod., pá 9:00-16:00 hod., kontaktní osobu pro hlášení škodních událostí je paní Martina Hovorková) E-mail: info@pvzp.cz


Přeregistrace členů spolku a hráčů

S ohledem na nabytí účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude u Sokol Kolovraty, z.s. provedena přeregistrace všech členů spolku a všech hráčů.

Na základě schválené Politiky zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany (odkaz ZDE)  bude provedena přeregistrace členů spolku a hráčů FA ČR v evidenci spolku.

S ohledem na zvláštní ochranu osobních údajů nezletilých (děti do dovršení věku 15 let) je nutný jednoznačný souhlas zákonného zástupce.

Postup podání přihlášky:

 1. ELEKTRONICKY (podmíněno zaručeným elektronickým podpisem)
  – stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře),
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – podepište soubor svým elektronickým podpisem,
  – odešlete na e-mailovou adresu: mizolo@seznam.cz
 2. V LISTINNÉ PODOBĚ
  –  stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře) nebo si
  přihlášku odeberte v sídle spolku,
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – přihlášku vytiskněte a podepište,
  – vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do sídla spolku (osobně nebo prostřednictvím pošty).

Případné dotazy odpoví:

Milan Zolich
tel: 725962675
e-mail: mizolo@seznam.cz

Soubory ke stažení:
PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU

PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU – NEZLETILÝ

Vzor vyplnění přihlášky:  Člen spolku                Člen spolku – nezletilý

 


 

Jak jsme hospodařili v roce 2017

vynosy_2017

naklady_2017

 

Sokol Kolovraty || Login